Mijn auto-generated thumbnail page basically werkt…

Automatisch een thumbnail pagina maken met asp
Mijn auto-generated thumbnail page basically werkt als volgt: het whatever.asp wordt in de directory met
plaatjes geplaatst en dan aangeroepen vanaf de site. Hij doorzoekt alle jpg’s in de dir en maakt er
thumbs van die hij dan displayed op de pagina. Als de thumb al bestaat slaat hij hem over. De core
ziet er als volgt uit :

Const PREFIX = “small”
dim fs,f,fo,x,p,y,intYSize,intXSize
set fs=Server.CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
set f=fs.GetFolder(Left(CStr(request.servervariables(“PATH_TRANSLATED”)), _
CInt(InStrRev(request.servervariables(“PATH_TRANSLATED”), “\”))-1))
set fo=f.files
for each x in fo
If x.type = “JPEG Image” and not (Left(x.name,len(PREFIX)) = PREFIX) Then
If (fs.FileExists(Server.MapPath(PREFIX & x.name)))=true Then
Response.Write “<a href=”&x.name&”><img src=” & PREFIX & x.name & “></a>”
Else
set Image = Server.CreateObject(“AspImage.Image”)
Image.AutoSize = true
If Image.LoadImage(Server.MapPath(x.name)) = False Then
Response.Write “error loading image ” & x.name
End If
Image.ImageFormat = 1
Image.JPEGQuality = 70
intXSize = 100
intYSize = (intXSize / Image.MaxX) * Image.MaxY
Image.ResizeR intXSize, intYSize
Image.FileName = Server.MapPath(PREFIX & x.name )
If Image.SaveImage Then
Response.Write “<a href=”&x.name&”><img src=” & PREFIX & x.name & “></a>”
Else
Response.Write “error writing image ” & x.name
End If
set Image = Nothing
End If
End If
next
set fo=nothing
set f=nothing
set fs=nothing